PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN MUCİZELERİ

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 18:05

KISIR KOYUN MUCİZESİ

Peygamber Efendimiz’in mucizeleri nelerdir? Peygamber Efendimiz’in mucizeleri madde madde…

Resûlullah’tan evvel gelen peygamberlerin gösterdiği mucizeler kendi zamanlarına aittir. Allah Resulü’nün nübüvveti ise, kıyamete kadar tam zaman ve mekânları içerdiğinden O, evvelki peygamberlerin tümündeki salâhiyet, güç ve mucizelere sahiptir ve tam bunların daha da ötesindedir. Zira O’nun mucizelerinin kıyamete kadar gelecek olan tam insanlar görmesi gerekmektedir.

1- KUR’AN MUCİZESİ

Kur’an-ı Kerim her çağdaki us sahibi insana hitap eden, uslara soğukkanlılık veren büyük ve ebedi bir mucizedir. Hz. Peygamber bir hadislerinde “Hiçbir peygamber yoktur ki, onlara kendi zamanlarındaki insanların inandıkları bir mucize verilmiş olmasın. Bana mucize olarak verilen ise, ancak, Allah’ın bana vahyettiğidir.”[1]  emretmiştir.

Kur’an-ı Kerim, hem laf, hem de mânâ doğrultusundan mucizedir. O, Arap edebiyatının dorukta olduğu bir yarıyılda inmiş, Araplara kendisinin bir eşini getirmeleri için alan okumuş, onları, üslubu, donakaltıcı nazmı, fesâhat ve belağatıyla aciz vazgeçmiştir.[2]

Dolayısıyla O’na en büyük mucize olarak, kıyamete kadar devam edecek olan Kur’ân-ı Kerîm verilmiştir.

Kur’an mucizesinin önemi âyet-i kerimede şöyle ifade edilir:

“«O’na Rabbinden mûcizeler indirilseydi ya!» dediler. De ki: «Mûcizeler ancak Allah katındadır, ben ise yalnızca sarih bir uyarıcıyım.» Kendilerine okunup duran kitabı Sana indirmiş olmamız onlara bir mucize olarak yetmez mi? Elbette iman eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır.” el-Ankebût, 50-51

İlâhî laflarla vahiyle ilk kere karşılaşan Arapların korku ve afallamışlık içinde Peygamber Efendimiz’den kanıt istemeleri üzerine bu ayetler nazil olmuş, Cenâb-ı Hak, en büyük kanıt ve mucizenin, Kur’ân-ı Kerîm olduğunu beyan etmiştir. Zira Hz. Peygamber zamanında şiir ve hitabet sanatları çok ileriydi. Belâğat, fesâhat, talâkat ve edebiyat son derece revaçta idi. En imrenilen ve takdir edilen bireyler, bu hususta nam sahibi olanlardı. Bu nedenle, Hz. Peygamber’e, tam öteki mucizelerine ilâveten ve bunlardan daha üstün olarak, insanları kıyamete kadar aciz vazgeçecek Kur’ân-ı Kerîm mucizesi lütfedilmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’in bir meşale gibi gönülleri aydınlatan ve usu aciz vazgeçen lafları, edebiyattan kavrayan “Asr-ı Saâdet” insanının Hz. Peygamber’e itaatini sağlayan en tesirli mucize olmuştur. Hz. Ömer’in, Allah Resûlü’nü öldürmek için yola çıkmışken, kazara dinlediği birkaç Kur’ân-ı Kerîm âyeti sâyesinde, küfür karanlıklarından hidayet nuruna erişmesi, bunun hoş bir örneğidir.

Kur’an-ı Kerim fiziki ve fizik ötesi cihana dair en yüce reelleri içermekte ve yüzyıllar boyu insanlığa ışık yakalamaktadır. Bilim ve tekniğin sonradan eriştiği reelleri, Kur’an yüzyıllarca evvel haber vermiş; hatta hiçbir bulgu ve bilimsel büyüme, O’nun bildirdiği asıllarla ters düşmemiş hatta Kur’an’ı teyit etmiştir.

2- İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

Bir gecenin çok kısa bir anında Mescid- i Haram’dan, Mescid-i Aksa’ya gitmesiyle başlayan İsrâ ve mahiyetini insan usunun almayacağı semâvât kâinatına yükselmesiyle yaşadığı Miraç vakasıdır.[3] Burada Allah’tan arada bir melek olmaksızın doğrudan vahiy almış ve namaz imanı da bu esnada farz kılınmıştır.

3- ŞAKKU’L KAMER AYIN YARILMASI MUCİZESİ

Mekke’de Kureyş ulusunun kendisinden bir mucize istemesi üzerine Peygamber Efendimiz’in parmağıyla semanda ayı işaret etmesi ve orada bulunanların ayı ikiye dağılınmış halde görmeleri. [4]

4- HURMA KÜTÜĞÜNÜN AĞLAMASI

Allah Resulü’nün daha evvelleri mescitte kendisine dayanarak hutbe okuduğu kuru bir hurma kütüğünün, minber inşa edildikten kenara konmuştur. Sonrasında Hz. Peygamber’in hutbesini yeni minber üzerinde okurken o hurma kütüğünün Resulullah’a hasret ve muhabbetinden dolayı bir ağlamış ve inlemiş mescitteki sahabeler bu sesi duymuşlardır.[5]

5- ZEHİRLİ ETİN KENDİSİNİ HABER VERMESİ

Hayber fethinde bir Yahudi kadının, Hz. Peygamber’i öldürmek emeliyle sahabeleri evine davet etmiş ve onlara kızartılmış zehirli koyun eti sunması üzerine etin, kendisinin zehirli olduğunu haber vermiştir.[6]

6- MÜŞRİKLERİN NEREDE ÖLDÜRÜLECEĞİNİ HABER VERMESİ

Allah Rasulü, Bedir harbinden evvel, muharebe günü müşriklerin ileri gelenlerinden kimlerin hangi mevkide öldürüleceklerini evvelden haber vermiştir ve harp alanında söyledikleri aynen hakikatleşmiştir.[7]

7- İSLAM’IN BÜTÜN DÜNYAYA YAYILMASI

Peygamberimiz bir hadislerinde “Yeryüzü önümde dürülmüş ve onun doğusu ile batısı bana gösterilmiştir. Ümmetimin hâkimiyeti bana gösterildiği yerlere kadar erişecektir.” emretmiştir. [8] Asılda da öyle olmuş, bugün İslam’ın, dünyanın her tarafına erişmiştir.

8- Az bir besinle çok rakamdaki insanı doyurması,[9]

9- Parmaklarından suların akması ve susuz olan büyük bir ordunun kanıncaya kadar bundan içip tam lüzumlarını gidermesi,[10]

10- Önünü gördüğü gibi aynı anda ardı da görebilmesi,[11]

11- Gündüz ışıkta gördüğü gibi gece karanlıkta da görmesi,[12]

12- Ne Güneş ne de Ay ışığında yürürken gölgesinin görünmemesidir.[13]

[1] Buhari, İ’tisam:1.

[2] Bkz. Bakara sûresi, 23-24; Hud sûresi, 13; İsrâ sûresi, 88; Cins sûresi, 33-34. ayetler

[3] İsra sûresi, 1. ayet

[4] el-Kamer, 1-3; Buhârî, Menâkıb 27, Menâkıbu’l-Ensâr 38, Tefsîr 54/1; Müslim, Münâfıkîn, 43, 47, 48; Ahmed, I, 377, 413.

[5] Buhârî, Menâkıb, 25; Tirmizî, Cum’a 10, Menâkıb 6; Nesâî, Cum’a, 17; İbn-i Mâce, İkâme, 199; Dârimî, Mukaddime 6, Salât 202; Ahmed, I, 249, 267, 315, 363.

[6] Buhari, Tıb, 55; Müslim, Selam, 18; Ebu Davud, Diyat, 6.

[7] Müslim, Cennet, 17.

[8] Ebu Davud, Fiten, 1.

[9] Buhârî, Megâzî 29, Menâkıb 25, Et’ime 6; Müslim, Eşribe, 141, 142; Tirmizî, Menâkıb, 6; Muvatta’, Sıfatü’n-Nebi, 19.

[10] Buhârî, Menâkıb 25, Şurût 15, Cihad 132; Müslim, Fezâil, 6; Tirmizî, Menâkıb, 6.

[11] Buhârî, Ezân, 88.

[12] Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, VI, 75.

[13] Süyûtî, el-Hasâisu’l-Kübrâ, trc. Naim Erdoğan, İstanbul 2003, s. 186.

Kaynak: İslam Akaidi, Erkam Yayınları

HZ. MUHAMMED S.A.V. KİMDİR? HZ. MUHAMMED’İN S.A.V YAŞAMI

HZ. MUHAMMED’İN S.A.V. MÛCİZELERİ NELERDİR?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ÂD KAVMİNİN HÛD PEYGAMBERDEN İSTEDİĞİ MUCİZEÂD KAVMİNİN HÛD PEYGAMBERDEN İSTEDİĞİ MUCİZEÂD KAVMİNİN BAŞINA GELEN MUSİBETLERÂD KAVMİNİN BAŞINA GELEN MUSİBETLERHZ. MUHAMMED’İN S.A.V. MÛCİZELERİ NELERDİR?HZ. MUHAMMED’İN S.A.V. MÛCİZELERİ NELERDİR?DEVE MÛCİZESİNE İHÂNET ETTİLERDEVE MÛCİZESİNE İHÂNET ETTİLERSÂLİH BİZE SİHİR YAPIYOR!SÂLİH BİZE SİHİR YAPIYOR!MAHLUKATIN PEYGAMBER SEVGİSİYARATIKIN PEYGAMBER SEVGİSİHZ. MUHAMMED’İN S.A.V. HAYATINDAN KESİTLERHZ. MUHAMMED’İN S.A.V. YAŞAMINDAN KESİTLER

Etiketler:, , , , , , , , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir