ABDEST ALMA KILAVUZU

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 17:02

ABDEST ALMA KILAVUZU

Abdest nedir? Abdest nasıl alınır? Kur’an’a ve sünnete göre abdest nasıl alınır? Abdestle alakalı öğrenmeniz gerekenleri derledik.

Abdest, “belirli uzuvları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve kimilerini de ıslak el ile mesh etmek” biçiminde tanım edilir. Merğinani, el-Hidaye, I, 12

Abdestle alakalı olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda suratlarınızı, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Şayet su bulamazsanız pak toprakla teyemmüm edin.” Maide, 5/6 emredilir. Hz. Peygamber de hem abdestin nasıl alınacağını Müslümanlara fiili olarak göstermiş Merğinani, el-Hidaye, I, 13 hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiştir. Buhari, Vudu 2; İbn Mace, Taharet, 47

Abdestin bu ayette ifadesini bulan dört farzında sünni fıkıh mezhepleri ittifak etmişlerdir. Ancak Hanefi mezhebinin dışında kalan değişik üç sünni mezhebin bunlara bazı koşullar ilave ettiği görülür. Mesela abdeste maksat etmek bu üç mezhebe göre, abdeste başlarken besmele sürüklemek Hanbelilere göre, dört farzın ayette sayılan sıraya uygun yapılması nizam Şafii ve Hanbelilere göre, bu operasyonların ara verilmeden yapılması muvalat Maliki ve Hanbelilere göre, farzdır.

SÜNNETE GÖRE ABDESTİN ALINIŞI

Dört mezhebin farz saydığı hususları da kapsayacak biçimde sünnet ve adabına Buhari, Vudu, 8; Ebu Davud, Taharet, 65 riayet edilerek, abdest şöyle alınır:

Maksat ve besmele ile abdeste başlanıp evvel eller bileklere kadar ve parmak araları da ovalanarak üç kere yıkanır. Varsa ten üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler arınılır. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler arınılır. Sağ el ile üç kere ağza, üç kez de burna su verilir. Üç kere surat yıkanır. Sonra dirsekle beraber sağ kol üç kere, sonra aynı biçimde sol kol üç kere yıkanır. Sağ el nemlendirilerek avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir kere mesh edilir. Bu biçimde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Maliki mezhebine göre farz İbn Cüzey, el-Kavaninü’l-fıkhıyye, s. 23, değişik mezheplere göre sünnettir. Eller yeniden nemlendirilerek başparmakla kulağın dışı, şahadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin artla boyun mesh edilir. Evvel sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dahil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına itina gösterilir. Kasani, Bedaiu’s-Sanai, 1, 65-75

ABDEST NASIL ALINIR? 

1- Maksat

Evvel kollar dirseklerin yukarıyası kadar sıvanır, sonra Maksat ettim Allah rızası için abdest almaya” diye maksat edilir. Ve Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm” okunur.

2- Elleri Yıkamak

Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

3- Ağza Su Almak

Sağ avuç ile ağza üç kere ayrı ayrı su alınıp her keresinde iyice çalkalanır.

4- Burna Su Vermek

Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun arınılır.

5- Suratı Yıkamak

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar suratın her tarafı üç kere yıkanır.

6- Sağ Kolu Yıkamak

Sağ kol dirseklerle birlikte üç kere yıkanır. Devirirken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak biçimde iyice ovulur.

7- Sol Kolu Yıkamak

Sol kol dirseklerle birlikte üç kere yıkanır. Devirirken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak biçimde iyice ovulur.

8- Başı Meshetmek

Eller yeni bir su ile nemlendirilir. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

9- Kulakları Meshetmek

Eller nemlendirilerek sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın art meshedilir.

10- Boynu Meshetnek

Elleri yine nemlendirmeye gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

11- Sağ Ayağı Yıkamak

Sağ ayak üç kere topuklarla birlikte yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice arınılır. Sol ayak topuklarla birlikte yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice arınılır.

12- Sol Ayağı Yıkamak

Sol ayak topuklarla birlikte yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice arınılır.

ABDESTİN FARZLARI NELERDİR?

Suratı yıkamak. Elleri, dirseklere kadar kollarla beraber yıkamak. Başın dörtte birini meshetmek. Topuklarıyla birlikte ayakları yıkamaktır.

ABDESTİN SÜNNETLERİ NELERDİR?

Abdest almaya maksat etmek. Abdeste eûzu besmele ile başlamak. Abdeste başlamadan evvel elleri bileklere kadar yıkamak. Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile arınmak. Abdest uzuvlarını peş peşe ara vermeden yıkamak. Yıkanılan uzuvları ovuşturmak. Ağza suyu üç kere almak. Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak. Burna üç kere su vermek ve sol el ile sümkürmek. Yıkanan her uzvu üç kere yıkamak. Abdestte çift uzuvları yıkamaya sağ uzuvdan başlamak. Eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak. Sakalı olanların sakallarını hilâllemesi. Parmaktaki yüzüğü oynatarak suyun altına erişmesini temin etmek. Kulakları meshetmek. Boynu meshetmek. Başın tamamını meshetmek kaplama mesh yapmak.  Parmakların arasını hilâllemek.

ABDESTİN ÂDÂBI NELERDİR?

Abdest suyunu üzerine atlatmamak için yüksekçe bir yere çıkmak. Abdest alırken kıbleye yönelmek. Abdestte başkasından destek istememek. Gerekli olmadıkça konuşmamak. Ağız ve burna suyu sağ elle almak. Sol elle burnu arınmak. Namaz süreyi girmeden abdest alıp namaza hazır olmak. Kalp ile yapılan maksadı dil ile söylemek. Her uzvu devirirken dua okumak. Ayakları sol elle yıkamak. Abdestin sonunda kelime-i şehadet getirmek. Abdest sonunda kelime-i şehadeti söyledikten sonra Kadr Sûresi’ni üç kere okumak. Abdestten sonra, kerâhet süreyi değilse iki rekat beyhude namaz kılmak.

ABDESTİN MEKRUHLARI NELERDİR?

 Syat israf etmek; lüzumundan ve gereksiniminden fazla su kullanmak. Syatıl ölçüsünü kısmak, başka bir deyişle, yıkanacak âzayı sanki mesh edercesine çok az su ile yıkamak. Syat âzalara çarparak kullanmak. İhtiyaçsız yere abdest arasında laf söylemek. Zaruret yokken başkasından destek istemek.

ABDESTİ BOZAN VAZİYETLER NELERDİR?

İdrar ve dışkı yollarından idrar, dışkı, meni, mezi, kan gibi bir necâsetin, rastgele bir akışkanın veya maddenin çıkması, yellenmek. Bedenin rastgele bir yerinden kan, iltihap veya rastgele bir maddenin çıkması. Ağızdan çıkan akıcı haldeki kan, tükürükten fazla veya ona denk ise abdesti bozar. Bedenden çıkan kan akmadığı veya çıktığı yerin etrafına ufalamadığı sürece abdesti bozmaz. Tanrı çıkan iltihap ve sarı su da böyledir. Çıktığı yerin dışına kendiliğinden parçalamayan bu akışkanların silinmesi halinde de abdest bozulmaz. Şâfiî ve Mâlikîler’e göre idrar ve dışkı yolları hariç bedenden çıkan kan ve eşi akışkan maddeler abdesti bozmaz. Ağız dolusu kusmak. Kusulan şey ister yemek, ister safra veya kan olsun, abdest bozulur. Bayılma, çıldırma, ayyaş olma, geçime gibi şuurun hakimiyetine mani olan vaziyetler. Uyku dışındaki şuur kaybına yol açan gidişatların süresi ve o esnada şahsın konumu ne olursa olsun abdest bozulur. Uyku halinde ise, şahsın farkında olmadan abdestinin bozulmuş olması ihtimalinin derecesi miktar alınır. Bu nedenle uyuyarak derin uykuya dalma abdesti bozar, uyku ile açıkgözlük arasındaki hal ise bozmaz. Oturduğu yerden uyuklamada oturuşun biçimi kadar bu kimsenin vaziyeti, abdestin bozulma ihtimalinin güç derecesi de ehemmiyetlidir. Bundan dolayı kararsızlı vaziyetlerde abdest alınması öneri edilir. Namazda yakındaki bireylerin dinleyebileceği biçimde sesli olarak gülmek. Hanefîlere göre rükûlu ve secdeli namazda sesli gülme abdesti de bozar. Değişik mezhepler ise yalnızca namazın bozulacağı görüşündedir. Cinsî münasebet veya fâhiş fazla temas ve değme. Hanefîlere göre erkekle kadının derilerinin birbirine dokunması ile abdest bozulmasa da üryan olarak veya arada vücutların sıcaklığının sezilmesini yasaklayacak bir elbise bulunmaksızın erkek ve kadının fazla derecede şehevî teması, oynaşma ve kucaklaşması abdesti bozar. Hanefî fakihlerinin çoğunluğu temasın fazlalığında erkeğin cinsel uzvunun sertleşmesini miktar alırken, İmam Muhammed mezi gibi bir yaşlık çıkmadıkça abdestin bozulmayacağı görüşündedir. Şâfiîler’e göre erkek ve kadı nın derilerinin birbirine dokunması, Mâlikî ve Hanbelîler’e göre ise temastan cinsel haz dinlenmesi halinde abdest bozulur. Bahane halinin sona ermesi. Su bulamadığı için teyemmüm eden kimse suyu bulunca, mest üzerine mesh yapan kimsenin -yolcu olanlara üç, yolcu olmayanlara bir gün olarak tanınan- mesh süresi dolunca, özürlü kimse için de namaz süreyi çıkınca abdesti bozulmuş olur.

Hanefîlerin dışındaki üç mezhebe göre bir kimsenin kendi cinsel uzvuna temas da abdesti bozar. Bir kimse abdest aldığını kesin olarak öğrense de abdestinin bozulup bozulmadığında kararsız etse, Mâlikîlere göre abdesti bozulmuş olur, değişik üç mezhebe göre ise bu vaziyette abdest bozulmuş sayılmaz.

ABDESTİ BOZMAYAN VAZİYETLER NELERDİR?

Ağlamak, gözden yaş gelmesi. Kabuk bağlamış bir yaranın kabuğunun kan çıkmaksızın düşmesi. Tükürük ve sümüğe az ölçüde kan karışması. Ağız dolusu olmayan kusma. Isırılan elma, ayva gibi sert bir meyve veya kullanılan misvak-diş fırçası üzerindeki akıcılığı olmayan kan diş eti kanaması hariç. Sivrisinek, pire gibi haşeratın emdiği kan. Namazda uyuklama. Namazda suskun gülme. Tırnak kesme. Tıraş olma kaide olarak abdesti bozmaz.

ABDEST NASIL ALINIR?

GUSÜL NEDİR? SÜNNETE UYGUN GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

PEYGAMBER EFENDİMİZ NASIL ABDEST ALIRDI?

NAMAZ NASIL KILINIR?

ALAKANIZI ÇEKEBİLİR

ABDEST NASIL ALINIR?ABDEST NASIL ALINIR?ABDESTLİ YATMANIN FAZÎLETİABDESTLİ YATMANIN FAZÎLETİGUSÜL ABDESTİ BOY ABDESTİ NASIL ALINIR?GUSÜL ABDESTİ BOY ABDESTİ NASIL ALINIR?ABDEST ALMA SIRASIABDEST ALMA SIRASIABDESTİN SÜNNETLERİ NELERDİR?ABDESTİN SÜNNETLERİ NELERDİR?ABDESTİ BOZAN DURUMLAR NELERDİR?ABDESTİ BOZAN VAZİYETLER NELERDİR?ABDESTİN FARZLARI NELERDİR?ABDESTİN FARZLARI NELERDİR?

Etiketler:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,