HANGİ PEYGAMBERE KAÇ SAYFA SUHUF SEVK EDİLMİŞTİR?

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 18:04

HANGİ PEYGAMBERE KAÇ SAYFA SUHUF SEVK EDİLMİŞTİR?

Suhuf Nedir? Hangi Peygambere Kaç sayfa sevk edilmiştir?

Suhuf Nedir?

“Sahîfe” sözcüğünün çoğul olup “sayfalar” anlamına gelen “suhuf”, Peygamberlerden kimilerine verilen minik broşürlere, risalelere denir. Ktümör’ân’da Hz. İbrahim ve Hz. Musa’ya sayfalar verildiği bildirilmektedir Necm, 53/36-37; A’lâ, 87/14, 19.

Hz. Ebû Zer’den yapılan bir dedikoduya göre;

Hz. Adem -aleyhisselâm-‘a 10 sayfa, Hz. Şit -aleyhisselâm-‘a 50 sayfa, Hz. İdris -aleyhisselâm-‘a 30 sayfa,
Hz. İbrahim -aleyhisselâm-‘a 10 sayfa

olmak üzere peygamberlere toplam surat sayfa verilmiştir Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, VIII, 489 İ.K.

KENDİSİNE İLAHİ KİTAP VERİLEN PEYGAMBERLER

Lügatte “yazmak, nikâh kıymak, dikmek, bağlamak ve farz kılmak, ıstılahta ise yazılmış sayfalardan oluşan yapıt” demektir. Çoğulu kütüb’dür.

Ktümör’ân‘da bu kelime, tekil ve çoğul biçimiyle 261 kez geçmiş ve Levh-i mahfuz Kâf, 50/4, Tevrât Âl-i İmrân, 3/78 İncil Âl-i İmrân, 3/64, mektup Neml, 27/29, Ktümör’ân Bakara, 2/2, rahmet ve mağfiret Enfâl, 8/68, insanların sevap ve günahlarının yazıldığı amel defteri İsrâ, 17/14, ömür ve süre Hicr, 15/4, farz olan ibâdet Nisâ, 4/103 ve kanıt Hac, 22/8 anlamlarında kullanılmıştır. Kitap sözcüğü Ktümör’ân’da çoğunlukla Ktümör’ân anlamına gelmektedir.

İslâm terminolojisinde kitap denince de ilk akla gelen Ktümör’ân’dır.

Kutsal kitaplar hangi peygamberlere sevk edilmiştir?

Hz. Adem -aleyhisselâm–‘dan günümüze kadar insanlığa dört ilahi kitap sevk edilmiştir.

Hz. Davud’a -aleyhisselâm- Zebur, Hz. Musa -aleyhisselâm- Tevrat, Hz. İsa -aleyhisselâm- İncil, Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e Ktümör’ân-ı Kerim Allah tarafından insanlığa yol gösterecek birer ışık olarak sevk edilmiştir.

Ktümör’an tesbit edilişindeki sağlamlık itibariyle, diğer ilâhi Kitaplardan değişik olarak, hiçbir tahrifat ve farklılığa uğramadan vahiy mahsulü olan biçimiyle tesbit edilip ortaya konmuş; 1400 yıldır da muhafaza edilerek gelmiştir. Bunda, Ktümör’an’ın edebî icaz ve i’câzının, başka bir deyişle, ezberleme basitliğinin hiçbir insan lafına benzememesinin ve laf olarak hiçbir taklidinin yapılamamasının, edebiyatve belagatına erişılememesinin ve zaptında a’zamî titizlik gösterilmesinin büyük rolü olduğu kesindir. Fakat gerçek neden, Ktümör’an’ı Cenâb-ı Hakk’ın hıfz ve himayesine alması, onu kıyamete kadar lâfızve mânâ bakımından bir mu’cize olarak devam ettirmeyi taahhüd etmesidir. Nitekim Ktümör’an’da şöyle buyurulur:

“Belirli ki bu Ktümör’an’ı biz indirdik ve onu gözetecek, muhafaza edecek, devam ettirecek de biziz…” Hicr, 15/9.

Bugün yeryüzündeki tam Ktümör’ anlar aynıdır; hiçbir değişiklik ve farklılık yoktur.

ALAKANIZI ÇEKEBİLİR

KENDİSİNE İLAHİ KİTAP VERİLEN PEYGAMBERLER KİMLERDİR?KENDİSİNE İLAHİ KİTAP VERİLEN PEYGAMBERLER KİMLERDİR?İSLAM’DA DÖRT KİTAPİSLAM’DA DÖRT KİTAPİLÂHÎ KİTAPLARİLÂHÎ KİTAPLARKUR’ÂN-I KERİM’İN FESAHÂT VE BELÂĞATİKTÜMÖR’ÂN-I KERİM’İN FESAHÂT VE BELÂĞATİTEVRAT ESKİ AHİT NEDİR?TEVRAT ESKİ AHİT NEDİR?KİTAPLARA İMAN NEDİR?KİTAPLARA İMAN NEDİR?KİTAPLARA İMANIN FAZİLETİKİTAPLARA İMANIN ERDEMİ

Etiketler:, , , , , , , , , , , , , , ,